top of page
kpo6huko4ab41.png
kpo6huko4ab41.png

Tại sao tôi lại tranh cử để đại diện cho bạn?

Tôi đang đấu tranh để giữ cho nước Mỹ là một đất nước tự do và đấu tranh chống lại sự trỗi dậy của chủ nghĩa xã hội. Chúng ta cùng chia sẻ những giá trị trách nhiệm với gia đình, cộng đồng, đất nước và tôi sẽ luôn là đồng minh của Cộng đồng Việt Nam.

kpo6huko4ab41.png

Hãy làm việc cùng nhau!

Thanks for submitting!

bottom of page